Karya Imam Ibrahim al-Bajuri

Dalam masa yang begitu muda beliau telah mampu menghasilkan beberapa buah karya yang begitu bernilai, hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan keberkatan ilmu beliau, diantara kitab - kitab yang beliau karang adalah :

 1. asyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali, merupakan ulasan dan penjelasan makna " La Ilaha Illa Allah ", kitab ini merupakan kitab yang pertama sekali beliau karang, ketika itu umur beliau sekitar dua puluh empat tahun.
 2. Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini selesai pada tahun 1223 H.
 3. Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, selesai di karang pada tahun 1224 H.
 4. Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 H.
 5. Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi (ummul Barahain) , selesai pada taun 1225 H.
 6. Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq, selesai pada tahun1227 H.
 7. Hasyiah `ala Matn Sulama fil mantiq
 8. Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah
 9. Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani, selesai pada tahun 1234 H.
 10.  Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits, selesai pada tahun 1236 H.
 11. ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada tahun 1238 H.
 12. Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i, selesai di tulis pada tahun 1258 hijriyah, kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di al-Azhar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.
 13. Fathul Qarib Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi ilmi Tauhid, selesai beliau karang tahun 1222 H
 14. Manh al-Fattah `ala Dhau’ al-Mishabah fin Nikah
 15. Hasyiah `ala Manhaj, tidak sempat beliau sempurnakan
 16. Hasyiah `ala Mawahib Laduniyah `ala Syamail Muhammadiyah Imam Turmuzi
 17. Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-Haitami
 18. Ta`liqat `ala tafsir al-Kisyaf
 19. Hasyiah `ala Qashidah Burdah
 20. Hasyiah `ala Qashidah Banat Sa`ad bagi Ka`ab bin Zuhair
 21. Hasyiah `ala Matn Samarqandiyah fi ilmi Bayan
 22. Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif
 23. Durar Hisan `ala fath Rahman fima Yahshulu bihi Islam wal Iman
 24. Hasyiah `ala maulid ad-dardir
 25. Risalah fi ilmi Tauhid yang kemudian di syarah oleh ulama Nusantara, Syeikh nawawi al-bantani dengan nama kitab beliau Tijan ad-dadari.
 26. Hasyiah `ala Qashidah Burdah lil Bushiry

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru